Επίδομα τέκνων

Ως πολίτης της ΕΕ έχετε δικαίωμα λήψης του γερμανικού επιδόματος τέκνων για τα παιδιά σας, εφόσον:

 • υπόκεισθε σε απεριόριστη φορολογία εισοδήματος στη Γερμανία. Αυτό συμβαίνει κατά κανόνα, εάν κατοικείτε στη Γερμανία. Εάν δεν κατοικείτε στη Γερμανία, αλλά κερδίζετε τουλάχιστον το 90 % του εισοδήματός σας στη Γερμανία, μπορεί κατόπιν αίτησής σας να θεωρηθεί ότι το εισόδημά σας υπόκειται σε απεριόριστη φορολόγηση στη Γερμανία.
 • τα παιδιά σας κατοικούν σε χώρα της ΕΕ (βλέπε Ελλάδα) ή τη Νορβηγία, το Λιχτενστάιν, την Ισλανδία ή την Ελβετία.

Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται συνήθως για παιδιά έως την ηλικία των 18 ετών. Συμπεριλαμβάνονται:

 • τα τέκνα εξ αίματος ή τα υιοθετημένα τέκνα
 • τα θετά τέκνα
 • τα ανάδοχα τέκνα
 • τα εγγόνια

Για παιδιά άνω των 18 ετών μπορεί να καταβληθεί το επίδομα τέκνων, εάν

 • φοιτούν για πρώτη φορά σε σχολείο, παρακολουθούν μαθήματα επαγγελματικής κατάρτισης, σπουδάζουν σε πανεπιστήμιο ή κάνουν πρακτική άσκηση. Το παιδί σας θα πρέπει να αποκτά τις γνώσεις που αποτελούν την κατάλληλη προϋπόθεση για την άσκηση του επιθυμητού επαγγέλματος.
 • παρακολουθούν μαθήματα για μια δεύτερη επαγγελματική κατάρτιση και εργάζονται μόνο περιορισμένα ή καθόλου. Εάν το παιδί σας εργάζεται κατά τη διάρκεια ενός έτους περισσότερο από 20 ώρες την εβδομάδα κατά μέσο όρο, δεν έχετε δικαίωμα να λάβετε το επίδομα τέκνων (εξαίρεση: εργασία των 450 ευρώ).
 • δεν μπορούν να ξεκινήσουν κάποιο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης λόγω έλλειψης θέσεων. Πέρα από αυτό θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι το παιδί καταβάλλει προσπάθειες για μια θέση μαθητείας. Τέτοια απόδειξη αποτελεί για παράδειγμα ότι το παιδί έχει δηλώσει σε γραφείο εργασίας ότι αναζητά μια θέση μαθητείας.
 • είναι άνεργα. Και έχουν δηλώσει σε γραφείο εργασίας ότι αναζητούν εργασία. Αυτό ισχύει μόνο έως την ολοκλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους.
 • εκτελούν εθελοντική ή παρόμοια υπηρεσία.
 • βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο μεταξύ δύο τμημάτων επαγγελματικής κατάρτισης. Αυτό ισχύει για έως τέσσερις μήνες.
 • είναι ανίκανα να διατρέφουν τον εαυτό τους λόγω αναπηρίας.

Αν το/τα παιδί/παιδιά ζουν στην Ελλάδα, εσείς θα λάβετε Παιδικό Επίδομα μειωμένο κατά το παιδικό επίδομα της Ελλάδος.