Τι σας προσφέρει η ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η private Haftpflichtversicherung καλύπτει την εκ του Νόμου Αστική Ευθύνη αναφορικά με Σωματικές Βλάβες/Θάνατο (περιλαμβάνεται η Ψυχική Οδύνη/Ηθική Βλάβη) ή/και Υλικές Ζημιές (καταστροφή, αλλοίωση κλπ. περιουσιακού στοιχείου) που θα προκληθούν σε Τρίτους από υπαίτια πράξη ή παράλειψη από αμέλεια (αδικοπραξία) του ασφαλισμένου και των προστηθέντων του.

Privat Haftpflicht Versicherung: Αφορά ασφάλεια την οικογενείας έναντι σε τρίτους

Berufshaftpflichtversicherung: Αφορά ασφάλεια επαγγελματιών έναντι σε πελάτες τους

KFZ-Haftpflichtversicherung: Αφορά ασφάλεια μηχανοκινήτων οχημάτων έναντι τρίτων

Geschäfts, Haushaftpflicht: Αφορά ασφάλεια έναντι τρίτων