ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΟ  ΝΤΥΣΣΕΛΝΤΟΡΦ

 

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, διετούς διάρκειας, ως κατωτέρω:

Μία (1) θέση Μεταφραστή/στριας  με μεικτές μηνιαίες αποδοχές 2.200 Ευρώ.  

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και θα πρέπει να διαθέτουν τα εξής προσόντα:

  1. Απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή ισότιμου γερμανικού σχολείου
  2. Άριστη γνώση της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας (γραπτού και προφορικού λόγου). Η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  3. Μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας ή νομίμως διαμένοντες στη Γερμανία  με ελληνική ή άλλη υπηκοότητα Κράτους – μέλους της Ε.Ε.
  4. Εφόσον είναι Έλληνες υπήκοοι, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές
  5. Σχετική εμπειρία και προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και προθυμία για παροχή υπηρεσιών στο Γενικό Προξενείο

Επίσης απαιτείται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστείλουν σχετική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, καθώς και υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δεσμεύονται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εφόσον τους ζητηθεί. Ο σχετικός Φάκελος θα πρέπει να αποστέλλεται, ταχυδρομικώς, στο Γενικό Προξενείο στην κατωτέρω διεύθυνση, μέχρι και την 10η  Φεβρουαρίου 2020.

Generalkonsulat von Griechenland

Willi-Becker-Allee 11

40227 Düsseldorf