Έπειτα από σειρά διαβουλεύσεων, οι Ελληνικοί Φορείς, Θεσμοί και Σωματεία στο Ντίσσελντορφ συναντούνται την Παρασκευή 16 Απριλίου για να αποφασίσουν τον παραπέρα συντονισμό των Ελληνικών δραστηριοτήτων στον χώρο του Ντίσσελντορφ. Οι απαιτήσεις στο εγγύς μέλλον επιβάλουν συσπείρωση, συνεργασία, συντονισμό και από κοινού  δράση.         Η κίνηση αυτή θα ήταν ευχής έργο να αποτελέσει πιλοτικό παράδειγμα και για τις υπόλοιπές πόλεις στη Γερμανία.                    Ως βάση συζήτησης κατατέθηκε το παρακάτω Μνημόνιο Συνεργασίας:

                                                      ΜΝΗΜΟΝΙΟ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

μεταξύ των παρακάτω  Ελληνικών Φορέων και Συλλόγων της πόλης του Ντίσσελντορφ

……………………………………

………………………………………….

οι οποίοι θα καλούνται αφεξής συμβαλλόμενοι, στο πλαίσιο της εδραίωσης την μεταξύ των συνεργασίας και προς όφελος της Ελληνικής Παρηκοΐας στο Ντίσσελντορφ, συμφώνησαν και αποδέχονται τα ακόλουθα:

Προοίμιο

Το παρόν Μνημόνιο Συνεργασίας σκοπεύει στην από κοινού προώθηση των συμφερόντων της Ελληνικής Παροικίας στο Ντίσσελντορφ. Οι Φορείς και οι Πολιτιστικοί Ελληνικοί Σύλλογοι έως σήμερα περιόριζαν την δράση τους σε εκδηλώσεις κατά το πλείστον για το Ελληνικό Κοινό.

Έπειτα από τις τελευταίες Δημοτικές εκλογές, έγινε σε όλους κατανοητό, ότι ήρθε η στιγμή  για την υπέρβαση. Ο Ελληνισμός πρέπει να βγει από το << γκέτο δραστηριότητας του και να πάρει τη θέση που του ανήκει στα γερμανικά γίνεστε.

Πρέπει να είμαστε παρόν στα κέντρα αποφάσεων και σε όλα τα Γερμανικά Φόρουμ.

Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την ανάλογη συσπείρωση και τον ανάλογο συντονισμό.

Οι εκάστοτε πολιτιστικοί Σύλλογοι αναφέρονται για ένα συγκεκριμένο κομμάτι της Ελλάδος και για μία συγκεκριμένη ομάδα Ελλήνων. Μόνο η Ελληνική Κοινότητα μιλάει για το σύνολο των Ελλήνων. Οι αναγκαιότητες όμως της σύγχρονης εποχής απαιτούν μαζικότητα η οποία μόνο εν τη ενώσει επιτυγχάνεται. Η Ελλ. Κοινότητα μόνη της δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σήμερα.

Σήμερα, μας δίνεται η ευκαιρία η Ελληνική Κοινότητα μαζί με τα υπόλοιπα  Ελληνικά Σωματεία και τους εκκλησιαστικούς Φορείς, να συγκροτήσουν ένα Κεντρικό Συμβούλιο Ελλήνων που σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη εμβέλεια δράσης και αντιμετώπισης τόσο από Γερμανικής όσο και από Ελληνικής πλευράς.

Μπορεί οι σκοποί δραστηριότητας να είναι διαφορετικοί για κάθε Σύλλογο.  Αφορούν όμως την Ελλάδα. Ας τους ενώσουμε όλους τους σκοπούς και ας κάνουμε το Ελληνικό Μορατόριουμ.

Σκοποί του Μνημονίου:

Α) Βασικός σκοπός του μνημονίου είναι η συνεργασία, με σκοπό το όφελος της Ελληνικής Παροικίας

Β) Κοινές δημοσιεύσεις και υποβολή αιτημάτων τόσο στην Ελληνική όσο και την Γερμανική πλευρά

Γ) Διοργάνωση από κοινού επιστημονικών ή πολιτιστικών δραστηριοτήτων (λ.χ. συνεδρίων, ημερίδων, εκδηλώσεων), κοινές παρεμβάσεις σε άλλα συνέδρια.

Δ) Ανταλλαγή εμπειριών, αλληλοενημέρωσης και επικουρίας

Ε) στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού θα δοθεί στήριξη σε όλους τους Ελληνικούς Φορείς και Θεσμούς.

Στ) Θα παρθούν τα κατάλληλα μέτρα και θα γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να οργανωθεί  το Ελληνικό  Lobby  στο Ντίσσελντορφ.

Το KΣΕΝ σε συνεργασία με τους Θεσμούς θα φροντίζει ώστε η εκπροσώπηση του Ελληνισμού στα Γερμανικά Φόρουν να είναι στο μέγιστο δυνατόν.

Ζ) οποιοδήποτε κομματική αντιπαράθεση δεν γίνεται αποδεκτή. Επιτρέπονται οι πολιτικές τοποθετήσεις αλλά πάντοτε με σκοπό των καλλίτερης επίτευξης των σκοπών μας.

Η) Το KΣΕΝ θα δημιουργήσει μία σελίδα στο Ιντερνέτ για καλλίτερη παρουσία και την καλλίτερη ενημέρωση όλων τον ενδιαφερομένων.

Κανονισμός  λειτουργίας του ΣΕΝ

Άρθρο 1.

Αποφασίζεται η σύσταση ενός συντονιστικού οργάνου των παραπάνω συμβαλλομένων με την επωνυμία  Κεντρικό Συμβούλιο Ελλήνων του Ντίσσελντορφ. (ΚΣΕΝ)

(εναλλακτικά στα Γερμανικά:  Zentralrat der Griechen in Düsseldorf  ZRGD)

Άρθρο 2.

Κάθε συμβαλλόμενο μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο  και έναν αντικαταστάτη του ο οποίοι θα εκπροσωπούν τον συμβαλλόμενο υπεύθυνα.

Άρθρο 3.

Το ΚΣΕΝ συνεδριάζει  ταχτικά κάθε 8 εβδομάδες προς γενική ενημέρωση και αποφάσεις, έκτακτα  εφόσον το ζητήσει ένα  συμβαλλόμενο μέλος με συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη.

Η Ημερήσια Διάταξη και ο τόπος συνεδρίασης γνωστοποιείται στους συμβαλλομένους 5 ημέρες ενωρίτερα.

Άρθρο 4.

Οι αποφάσεις  παίρνονται κατά πλειοψηφία, κατά το δυνατόν ομόφωνα.

Για ζητήματα εθνικού και εκκλησιαστικού χαρακτήρα δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις προτάσεις των Ελληνικών Αρχών και Θεσμών.

Άρθρο 5.

Τον συντονισμό του ΚΣΕΝ αναλαμβάνει μία τριμελής Γραμματεία  που αποτελείται από:

Α)        Τον (την) Εκπρόσωπο της Ελληνικής  Κοινότητας  Ντίσσελντορφ και φέρει τον τίτλο Γενικός Γραμματέας ΚΣΕΝ.

Β)        Δύο εκπροσώπους από του συμβαλλόμενους συλλόγους και φορείς

Οι οποίοι φέρουν τον Τίτλο Γραμματέας Α!, Γραμματέας Β!

Οι Γραμματείς ορίζονται από τους συμβαλλομένους και εναλλάσσονται ανά 6 μήνες.

Κάθε συμβαλλόμενος εκπροσωπείται από 1 Γραμματέα.

Το τριμελές όργανο σκοπό έχει την εφαρμογή και πραγματοποίηση των αποφάσεων  του Κεντρικού Συμβουλίου.

Για τρέχοντα ζητήματα που αφορούν κάποια συγκεκριμένη γεωγραφική θέση

στην Ελλάδα η ένα ιδιαίτερο θέμα, ζητείται η επικουρία του ανάλογου σωματείου η Θεσμού.

Το ΚΣΕΝ μπορεί αν το απαιτήσουν οι περιστάσεις και οι ανάγκες, να πάρει νομική μορφή με Διοικ. Συμβούλιο.  Αυτό προϋποθέτει ομόφωνη απόφαση των συμβαλλομένων.

Άρθρο6.

Ο Γενικός Γραμματέας φέρει την ευθύνη  για την τήρηση των Άρθρων 3 και 4, συντάσσει τα πρακτικά συνεδριάσεων και τα διανέμει σε όλους τους συμβαλλομένους.

Οι Γραμματείς Α! και Β! αναλαμβάνουν συγκεκριμένα καθήκοντα και υπευθυνότητες αναλόγως των αναγκών και των απαιτήσεων.

Άρθρο7.

Οι συμβαλλόμενοι δεσμεύονται για την αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων του Μνημονίου ήτοι να συνεργάζονται, να εκτελούν και να εκπληρώνουν εγκαίρως όλες τις υποχρεώσεις τους καλόπιστα.

Κάθε συμβεβλημένο μέλος δεσμεύεται να γνωστοποιεί εγκαίρως στη Γραμματεία κάθε σημαντική πληροφορία, γεγονός, πρόβλημα που ενδέχεται να επηρεάσει τους σκοπούς του Μνημονίου.

Άρθρο 8

Τα συμβαλλόμενα μέλη παραμένουν αυτοτελή Σωματεία  και Οργανισμοί.

Άρθρο 9.

Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία και ή την υλοποίηση αυτού του Πρωτοκόλλου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή και διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων.

Άρθρο 10.

Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύσει από την ημέρα της υπογραφής του. Συνάπτεται για απεριόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί με ομόφωνη γνώμη να τροποποιηθεί.

Άρθρο 11.

Το παρόν Πρωτόκολλο μπορεί και είναι γενική επιθυμία να συμπληρωθεί, με την συνυπογραφή του και από άλλους τοπικούς Φορείς και τοπικά Σωματεία.

Ντίσσελντορφ στις ……………….

 

Υπογραφές