Τα πρώτα τους βήματα «περπατούν» οι πρωτοετείς φοιτητές που μετά την ανακοίνωση των βάσεων, ορισμένοι βρίσκονται σε αναζήτηση σπιτιού αφού πρέπει να εγκαταλείψουν το πατρικό τους, ορισμένοι άλλοι περιμένουν απλά τη διαδικασία εγγραφής για να ξεκινήσουν τη νέα τους σταδιοδρομία και κάποιοι άλλοι θα περιμένουν [μάλλον πολύ καιρό] τη μετεγγραφή στον τόπο κατοικίας τους.

Για τους πρώτους, υπενθυμίζουμε πως το ΑΠΘ έχει θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή του για υποστήριξη των πρωτοετών στην αναζήτηση στέγης, ενώ για όσους πέρασαν στην Αθήνα, καλό είναι να τσεκάρετε συγκεκριμένες περιοχές για πιο χαμηλό κόστος ενοικίου.

Περνάμε όμως στους τρίτους της παρέας, που θα περιμένουν με ανυπομονησία να ξεκινήσει η διαδικασία μετεγγραφής, χάνοντας κλασικά το πρώτο εξάμηνο σπουδών. Αρχικά, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στη σχολή που πέρασαν και στη συνέχεια να περιμένουν σχετική ανακοίνωση από το υπουργείο Παιδείας για τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και δικαιολογητικών που απαιτούνται.

Η νοµοθεσία, όπως διαβάζουμε και στο Έθνος, για τις µετεγγραφές έχει πολλές παραµέτρους και διαφέρει για τη γενική κατηγορία, για όσους έχουν αδέλφια τα οποία σπουδάζουν, καθώς και για τις µετεγγραφές που δίνονται κατ’ εξαίρεση και οι οποίες συνήθως εστιάζονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρά θέµατα, όπως για παράδειγμα τα θέματα υγείας.

Οι ισχύοντες κανόνες για τις μετεγγραφές είναι οι ακόλουθοι:

Οι ημερομηνίες

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στις ημερομηνίες που ανακοινώνει το υπουργείο Παιδείας μέσω της ιστοσελίδας transfer.it.minedu.gov.gr. Αυτό γίνεται συνήθως κάθε Σεπτέμβριο. Οι ενδιαφερόµενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για µόνο µία κατηγορία δικαιούχων και όταν την καταθέσουν οριστικά δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλουν νέα αίτηση για να υπαχθούν σε άλλη κατηγορία.

Για παράδειγμα, ένας φοιτητής μπορεί να υποβάλει αίτηση μετεγγραφής με μοριοδότηση και να μην κάνει χρήση των διατάξεων για τους αδελφούς φοιτητές. Επισηµαίνεται ότι ο αποκλεισµός υποβολής οριστικής αίτησης µε δεύτερη κατηγορία δικαιούχων πραγµατοποιείται µόνο όταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή της αίτησης σε µία από τις κατηγορίες δικαιούχων

Προσωρινή αποθήκευση

Στην περίπτωση που ο χρήστης επιθυµεί να ερευνήσει τις δυνατότητες που του παρέχονται, τόσο µε την κατηγορία της µοριοδότησης όσο και µε την κατηγορία των αδελφών φοιτητών, µπορεί να το πράξει καταχωρίζοντας τις αιτήσεις του µε προσωρινή αποθήκευση. Οταν ο αιτών προχωρήσει σε οριστική υποβολή µίας εκ των αιτήσεων, δεν θα έχει πλέον δυνατότητα καµίας πρόσβασης στις υπόλοιπες προσωρινές αιτήσεις που έχει αποθηκεύσει µε οποιαδήποτε άλλη κατηγορία δικαιούχων.

1. Μετεγγραφή με μοριοδότηση

Οι φοιτητές πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι δυνατή η µετεγγραφή µεταξύ τµηµάτων ή σχολών που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή στον ίδιο νοµό, εφόσον πρόκειται για τους Νοµούς Αττικής και Θεσσαλονίκης. ∆ικαίωµα µετεγγραφής χορηγείται στους αιτούντες κατά φθίνουσα σειρά του συνόλου των µορίων, τα οποία συγκεντρώνουν από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου -εφόσον διαθέτει ίδιο εισόδηµα- και το κατά κεφαλήν εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το φορολογικό έτος 2018, δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 3.000 ευρώ (µόρια 6).
  • Στη συνέχεια για εισόδηµα από 3.001 έως 6.000 ευρώ δίνονται 4 µόρια.
  • Για εισόδηµα από 6.001 έως 9.000 ευρώ δίνονται 3 µόρια.
  • Κατά κεφαλήν εισόδηµα µεγαλύτερο των 9.000 ευρώ δεν µοριοδοτείται.

Για τα υπόλοιπα κριτήρια η µοριοδότηση έχει ως εξής:

  • 3 µόρια όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
  • 2 µόρια όταν ο δικαιούχος είναι µέλος πολύτεκνης οικογένειας.
  • 1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι µέλος τρίτεκνης οικογένειας.
  • 1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι ορφανός από τον έναν γονέα.
  • 1 µόριο όταν ο δικαιούχος είναι τέκνο άγαµης µητέρας.
  • 1 µόριο όταν ο δικαιούχος µετεγγραφής έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια ή σύζυγο που έχουν αναπηρία 67% και άνω.

2. Τι ισχύει για τα αδέλφια

Αίτηση για µετεγγραφή µπορούν να υποβάλουν τα αδέλφια προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ και ΑΕΑ που σπουδάζουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα, τόσο µεταξύ τους όσο και από την περιφερειακή ενότητα στην οποία οι γονείς τους διαµένουν µόνιµα ή έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία κατοικίας, και εφόσον το κατά κεφαλήν εισόδηµα του δικαιούχου-φοιτητή, εάν διαθέτει ίδιο εισόδηµα, και το αντίστοιχο εισόδηµα των µελών της οικογένειάς του, για το προηγούµενο φορολογικό έτος (2018), δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς και τα δύο το ποσό των 12.500 ευρώ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος διαθέτει ίδιο εισόδηµα, λαµβάνεται υπόψη το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα µεταξύ του ατοµικού εισοδήµατος του αιτούντος και του κατά κεφαλήν εισοδήµατος των γονέων του. ∆εν έχουν δικαίωµα µετεγγραφής µε την κατηγορία των αδελφών φοιτητών όσοι έχουν υπερβεί τα έτη σπουδών ή έχουν διακόψει τη φοίτηση.

3. Μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση

Στην περίπτωση που συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκµηριωµένα εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση µετεγγραφής, δύναται να υποβληθεί σχετική αίτηση στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας ή αποστέλλονται ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή και απευθύνονται στην Επιτροπή κατ’ Εξαίρεση Μετεγγραφών.