Το Ελληνικό Γενικό Προξενείο του Ντίσσελντορφ κάνει γνωστό, ότι έχει ήδη ξεκινήσει πιλοτικά η εξυπηρέτηση εξ αποστάσεως είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε από την πλατφόρμα MyConsulLive.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι:

  • Βεβαίωση „εν ζωή“ για το συνταξιοδοτικό ταμείο
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης
  • Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων που έχουν συνταχθεί στο Γενικό Προξενείο
  • Αίτηση για μετατροπή διπλώματος οδήγησης
  • Πιστοποιητικό Μονίμου Κατοίκου Εξωτερικού για στρατολογική χρήση
  • Βεβαίωση διαμονής
  • Αιτήσεις προς το Γενικό Προξενείο

Με τι παραπάνω υπηρεσίες, αναβαθμίζεται καθοριστικά το επίπεδο προξενικής εξυπηρέτησης πολιτών όσον αφορά την απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του  Ελλ.  Γενικού Προξενείο του Ντίσσελντορφ:   WWW.mfa.gr/dusseldorf