Οδηγίες για την έκδοση Πιστοποιητικών Φορολογικής Κατοικίας σε ειδικά έντυπα που
χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές ορισμένων κρατών με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ)


Για την εφαρμογή των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας του δικαιούχου. Για τους φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος, η πιστοποίηση αυτή, πραγματο-ποιείται με την έκδοση

Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας που εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία (Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ), είτε σε έντυπο που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπόαυτό από τη ΔΔΟΣ, είτε σε ειδικό έντυπο που χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές του κράτους στο οποίο θα εφαρμόσει την εκάστοτε ΣΑΔΦΕ.
Τέτοια ειδικά έντυπα, χρησιμοποιούν τα ακόλουθα κράτη: Αλβανία, Αυστρία, Βέλγιο, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, Ισραήλ, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, Κάτω Χώρες(Ολλανδία), Κροατία, Λεττονία, Σ. Αραβία, Σερβία και Σλοβενία.
Τα έντυπα αυτά πρέπει να συνυποβάλλονται με την αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού
Φορολογικής Κατοικίας και θα συνοδεύονται από οποιοδήποτε πρόσθετο δικαιολογητικό
αναγράφεται στην Αίτηση.
Ειδικότερα τα έντυπα πρέπει:
Ø να έχουν εκτυπωθεί σε διπλή όψη,
Ø να είναι συμπληρωμένα σε όσα πεδία προβλέπεται ΕΚΤΟΣ από το πεδίο που πρέπει να
συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί από την αρμόδια υπηρεσία για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας (Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ) εκτός από τα έντυπα της Αλβανίας,
Ø να φέρουν υπογραφή (και σφραγίδα νομικού προσώπου ή οντότητας) του αιτούντα, στο πεδίο δήλωση του δικαιούχου,
Ø σε περίπτωση που τα έντυπα που κάποια χώρα απαιτεί να προσκομίζονται, είναι περισσότερα του ενός, (π.χ. έντυπο για τον δικαιούχο, έντυπο για την αλλοδαπή αρμόδια Αρχή κλπ) πρέπει να αποστέλλονται προσυμπληρωμένα, ανεξάρτητα αν υφίσταται πεδίο προς υπογραφή από τη ΔΔΟΣ.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας

Γενικό έντυπο