Δήλωση ακινήτων στην Γερμανία (Feststellungserklärung zum Grundsteuerwert)

Από 01.07.2022 έως 31.10.2022 υποχρεούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων να δηλώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους στην Οικονομική Εφορία που ανήκουν (Ε9) για τον επανακαθορισμό του Grundsteuer (ΕΝΦΙΑ)

Η δήλωση (Ε9) κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Elster και επαναλαμβάνεται κάθε 7 χρόνια.

Grundsteuer (ΕΝΦΙΑ) είναι ένας φόρος για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα κατέχουν ακίνητη περιουσία (σπίτια, οικόπεδα, αγροτεμάχια) ή και εμπράγματα δικαιώματα επί αυτών των ακινήτων (επικαρπία ή ψιλή κυριότητα).